Mart 2, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Yasaklanmamış Haklar ve Mallar – İstihdam ve İnsan Kaynakları

Bu makaleyi yazdırmak için tek ihtiyacınız olan Mondaq.com’a kaydolmak veya oturum açmak.

İcra kanununa göre alacaklı alacağını alıncaya kadar borçlunun tüm mal ve haklarına el konulması mümkündür. Ancak bazı istisnai durumlarda borçlunun malvarlığının tamamına veya bir kısmına el konulması mümkün değildir. İcra dairesi, borçlunun hangi malvarlığına haciz konulacağını veya haczedileceğini belirleme yetkisine sahiptir. İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesinin son fıkrasında, icra memuruna haciz yapmama takdiri verilmiştir.

Yukarıdaki tahminin bazı istisnaları vardır. Örneğin, taşınmaz mallarla ilgili olarak, haciz talebinde bulunan alacaklı ve haczedilemezlik talebinde bulunan borçlu ile birlikte icra memuru tarafından Tapu Dairesine haciz yazısı gönderilir. Bir ifşa etmeme şikayetinin süresi, borçlunun hacizden haberdar olduğu tarihten itibaren 7 gündür. Ayrıca borçlunun evinin devir alınıp alınamayacağını da kontrol edeceğiz.

İflas ve İcra Kanunu’nun 82. maddesinde (bu konu Mallar ve Ayrıştırılamayan Haklar başlığı altında incelenmiştir.) Bunlara ek olarak, birçok özel kanunda devredilemeyecek mal ve haklar düzenlenmiştir. eklinde belirtilmiştir. Aşağıda kısaca bundan bahsedeceğiz.

Tüm haklar ve yetkisiz haklar

Maddi hukuka göre başkalarına devredilemeyecek mülkiyet ve haklar

Kişiyi yakından ilgilendiren haklara el konulamaz. Bu haklara bir örnek vermek gerekirse, ana babanın çocukların malından intifa hakkı, alacaklının ölene kadar bakma hakkı devredilemez ve devir mümkün olmadığı için kaybedilemez.

devlet malı

Kamu ve özel bütçeli kamu idarelerinin malları özel mülkiyete tabi olmadıkları için müsadere edilemez.

Borçlunun mesleğinin devamı için ihtiyaç duyduğu, ekonomik faaliyeti vücudunun çalışmasına bağlı olan her türlü şey

2012 yılında 6352 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikten sonra borçlunun mesleğini icra edebilmesi için gerekli olan her türlü malın müsaderesi düzenlenmiştir. Örneğin, bir terzinin dikiş makinesine el konulamaz. Ama buradaki nokta, sermayenin vücudun çalışmasına engel olmamasıdır.

Borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile fertleri için yapılması gerekenler

Borçlu ile aynı evde yaşayan aile fertleri için günlük hayatta en sık rastlanan hususlardan biri olan gerekli eşyalara el konulamaz. Banklar, yataklar, buzdolapları veya fırınlar gibi bu eşyalara el konulamaz. ama; Aynı amaçla birden fazla eşyanın kullanılması halinde, biri dışında kalan eşyalara el konulabilir. Örneğin iki buzdolabı varsa, bir veya iki televizyon varsa bunlardan birine el konulabilir. Bir kez daha vurgulamak isteriz; Para, değerli evrak, altın, gümüş, değerli taşlar, piyano, stereo ses sistemi, antika veya biblo gibi el konulabilecek şeyler ve temel eşya kategorisine girmez.

READ  Başbakan, Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilgili kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Borçlu köylü ise toprak ve hayvanlar, borçlu çiftçi değilse taşıtlar ve tarım aletleri, sanat ve meslek aletleri, kitaplar ve bunları temin eden şeyler gibi onun ve ailesinin geçimi için zaruridir. tekne şoförü ve hamal gibi küçük bir ulaşım uzmanının geçimine el konulamaz.

Örneğin eczacının mesleğini devam ettirebilmesi için ecza dolabı bulması zorunludur; Haciz mümkün değildir.

borç durumu ev

Yazının başında da belirttiğimiz gibi, borçlunun evinin kilitlenip kilitlenemeyeceği veya borçlunun birden fazla evi varsa nasıl bir yol izleyeceği günlük hayatımızda en çok merak edilen konulardan biridir. İflas ve İcra Kanunu’nun 82. Madde 1. Fıkra 12. Bana göre borçlunun evi rezerve edilemez. Evin değeri fahiş ise, bu bedelin uygun bir kısmı borçluya bırakılarak önlenebilir.

Uygun konut kavramına gelince, Yargıtay, borçlunun kendisine yetecek kadar büyük bir evde yaşayamayacağına hükmetmektedir. Borçluya uygun konutun belirlenmesinde borçlu ile aynı çatı altındaki bağımlıların sosyal durumları araştırılır. Bu çalışmada borçlu ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hasta olup olmadıklarına bakılmaksızın meslekleri, mal varlıkları ve aylık kazançları incelenmiştir. Bu araştırmadan sonra evin değerinin tespiti için ekspertiz yapılır ve medeni durum araştırması sonucuna göre borçlunun en mütevazi alanlarda ne alabileceğine uygun evin değeri belirlenir. Borçlunun evinin değeri, daha mütevazi bir mahallede ev almaya elverişli evin değerinden az veya ona eşitse, mahkeme haciz şikayetini kabul eder ve ipotek edilen şeyin haczine karar verir. Ancak borçlunun evinin değeri, uygun konutun değerinden yüksekse, mahkeme, borçlunun saklı mülkü satarak doğru evi satın alması için gerekli olan bedelin, alacaklıya da ödenmesine karar verir. çünkü satış, borçlunun uygun evi satın alabileceği miktardan az değildir.

Diğer bir konu ise, birden fazla mülk varsa, aslında ikamet şikayeti olarak adlandırılan haciz talep hakkının olup olmadığıdır. Yargıtay, birden fazla mülkün varlığının borçlunun konut hakkında şikayette bulunmasına engel olmadığı, ancak bu mülklerden hangisinin konut hakkında şikayette bulunması gerektiğine karar vermiştir.

READ  Turkeyonline-Visa, Türkiye'ye seyahat için online vize sağladığını duyurdu.

Borçlunun ikamet şikayeti adı verilen haciz şikayetinde bulunabilmesi için, o mülkte şahsen ikamet etmesi de gerekli değildir. Ayrıca, mülkün kiralanması konut şikayetlerine herhangi bir engel teşkil etmemektedir.

İkamet şikayeti sadece borçlu tarafından yapılabilir ve şikayet ipoteğin alınmasından itibaren 7 gün içinde kolluk kuvvetlerine sunulmalıdır.

İcra ve İflas Kanununa göre aşağıda sayılan mal ve haklara haciz konulamaz;

  • Borçlu ve ailesi için sulh zorunlu ise, manda, inek veya üç keçi veya süt ve yemi ile koyun üç ay süreyle müsadere edilemez.
  • Borçlu, bağ, meyve bahçesi veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise, ihtiyaç duyduğu bağ veya bahçeye ve kendisinin ve ailesinin geçimi için gerekli olan aletlere haciz edilemez.
  • Asker ve kolluk kuvvetlerinden özürlülere atfedilen emekli maaşları ve bazı maaşlar, tazminat ve ikramiyeler.
  • Hastalık veya ölüm durumlarında bir fon veya hayır kurumu tarafından kısıtlanan maaşlar
  • Mağdur kişiye veya ailesine tazminat olarak toplu ödeme veya gelir şeklinde verilen veya verilmesi gereken para.
  • Öğrenci Bursları

Mülkiyet ve haklar, haczedilemez bir kısım

maaşlar ve ücretler

Borçlunun maaş ve ücretlerinden bir kısmının alıkonulması caiz değildir. El konulacak miktar dörtte birinden az olamaz. İcra ve İflas Kanununda borçlunun ve ailesinin geçimi için İcra Müdürlüğü tarafından talep edilen miktarın tebliğinden sonra tevkif edilebileceği belirtilmekle birlikte, uygulamada maaş ve ücretlerin dörtte biri kesilmektedir.

İcra Müdürlüğü tarafından, borçlunun maaş ve ücretlerinin dörtte birinin kesintiye uğradığı ve borçlunun maaşının ne kadar olduğu işverene yazılı olarak bildirilir. İşveren tarafından borçlunun maaşından düşülerek CEO’ya yatırılır. İşveren tarafından yatırılmaması durumunda İİK hükümlerine göre İcra Müdürlüğü tarafından el konulan ücret tutarı işverenden alınır. Maaşta birden fazla bekletme varsa, bekleme listesine alınmaları gerekir.

Yine, borçluya ödenen tüm ikramiye ve fazla mesai ücretlerinin yanı sıra kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emekli aylığı hakları kaybedilebilir kalemlerdir.

emeklilik maaşı

Emekli maaşları da kısmen ödenebilir. Yargıtay kararlarına göre aylığın kesilmesi için borçlunun aylığın kesilmesine muvafakat etmesi gerekir. Onay verilmemesi durumunda ipotek başvurusu İcra Müdürlüğü tarafından reddedilir. Yine icra işlemi tamamlanmadan alınan rıza geçersizdir. Takibi tamamlandıktan sonra onay verilirse emekli maaşının dörtte birinden fazlasına el konulabilir. nafaka borçlarında; Aylık çalışma nafakası ve birikmiş nafakanın tamamına karşılık emekli maaşının dörtte birine el konulabilir.

READ  Dubai'nin petrol dışı dış ticareti 2021'in ilk çeyreğinde 354 milyar dirheme yükseldi

Aşağıda sıralanan bazı mal ve haklara el konulamaz;

  • İntifa hakları ve gelir
  • Naf bağlayıcı olmayan nafaka

Vazgeçilmeyen ve özel kanunlarla düzenlenen mal ve haklar

İcra İflas Kanununda düzenlenen çekincesiz mal ve hakların yanı sıra bazı özel kanunlarla mal ve hakların engellenemeyeceği tespit edilmiştir. Bazılarından kısaca bahsedebiliriz.

3213 Sayılı Türk Maden Kanununa göre;

40- Maden, kuyu, sergi, taş ocakları, makine, bina, yer üstü ve maden altı kullanılan her türlü ulaşım araçları, kaldırma, temizleme, cevher eritme tesisleri ve işletme aletlerinin bir yıl süreyle işletilmesi için gerekli malzemeler Değerlendirilecek malzemelerden ipotek edilir. Ancak madeni işletme ruhsatı bu kapsamda değildir, ancak el konulabilir.

5199 Sayılı Türk Hayvanları Koruma Kanunu’na göre

kanunun 5. Ticari amaç ve süs hayvanı olmaksızın bir evde ve bahçede bakılan ev, sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemez.

6112 Sayılı Radyo, Televizyon ve Yayın Hizmetlerinin Kurulması Hakkında Kanuna göre;

fiilin 34. Maddeye göre, Üst Kurulun parası devletin mali yetkisindedir ve haczedilemez.

7179 Sayılı Askerlik Kanununa istinaden;

kanunun 47. Maddeye göre, yaralanma ve ölüm nedeniyle askerlik, askerlik, yedek ve astsubaylık yükümlülüğü olanlar; Oden Alacaklar, dul ve yetimlere damga vergisi dışında herhangi bir vergi ödenmez ve kesinti yapılmaz.

4632 Sayılı Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Planları Kanununa göre;

kanunun 17. Maddeye göre, abonenin sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgari ücretin iki katına çıkmasına tekabül eden tasarruf miktarı ile asgari ücretin emekliye ayrılabilmesi için bireysel emeklilik sisteminden emeklilere yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin tutarı. nafaka borçları dışında haczedilemez.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz gibi, İcra ve İflas Kanununda ve birçok özel kanunda yasak olmayan mal ve haklara ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Sonuç olarak kanun koyucu, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve insanın yaşam koşullarının korunması nedeniyle yoksullaştırma rejimlerine birçok kanunda yer vermiştir.

Bu makalenin içeriği, konuya genel bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzman tavsiyesi alınması tavsiye edilir.