Şubat 7, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Putin, Türkiye’yi Avrupa’da bir gaz merkezine dönüştürmeyi önerdi | baba

Ankara, Türkiye (AFP) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü, Baltık’taki Kuzey Akımı boru hattı üzerinden Almanya’ya yapılan sevkiyatların durdurulmasının ardından Türkiye’yi Avrupa için bir gaz merkezine dönüştürme önerisini ikiye katladı.

Putin, Karadeniz’in altından geçen Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye’ye daha fazla gaz ihraç etme fikrini gündeme getirdi ve burada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan’daki bölgesel bir zirvenin oturum aralarında bir araya geldi.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAmxE’D E96 D64 @? 5 F? =: <6 = J 6؟ 6C8J AC @ A @ D2 = E92E! FE :؟ 92 د أ: E4965:؟ 2D> 2? J 52JD[ H:E9 [email protected]? =6256CD 42==:?8 #FDD:2’D 4FED 😕 ?2EFC2= 82D 2 [email protected]=:E:42= 3:5 [email protected] 5:G:56 E96> @G6C E96:C [email protected] [email protected] &<C2:?6] xE’D 4C62E65 2? 6? 6C8J 4C: D: D 9625:? 8:? E @ H:? E6C E92E 92D 7F6 = 65:? 7 = 2E: @?[ [email protected] [email protected]>6 :?5FDEC:6D [email protected] 4FE [email protected]:@? 2?5 D6?E [email protected]>6 FE:=:EJ 3:==D [email protected]:?8]k^am

Kamp 52J 62 J =: 6 J[ v6C>2?J C6;64E65 !FE:?’D [email protected]@D2= [email protected] DE6A FA 82D [email protected] [email protected] [email protected] G:2 2 =:?< @7 E96 }@C5 $EC62> a A:A6=:?6 F?56C E96 q2=E:4 $62 – 2 A:A6=:?6 E92E 92D ?6G6C 366? @A6C2E:@?2= – 56DA:E6 |@[email protected] 4FEE:?8 @77 E96 A2C2==6= }@C5 $EC62> ` @G6C H92E :E 4=2:>65 H6C6 E649?:42= [email protected]=6>D]k^am

kAm %96 #FDD: 2? = 6256C 7: CDE G @: 465 E96 AC @ A @ D2 = @? (65? 6D52J[ D2J:?8 E92E #FDD:2 [email protected]=5 :?4C62D6 E96 [email protected]=F>6 @7 :ED 82D [email protected] [email protected] %FC<6J [email protected] E96 q=24< $62 A:A6=:?6[ EFC?:?8 E96 [email protected]?ECJ :[email protected] 2 9F3 [email protected] 82D DFAA=:6D [email protected] [email protected]]k^am

kAm” (6 4 @ F = 5]]]> 2 <6 E96> 2:? C @ FE6D 7 @ C E96 DFAA = J @ 7FC 7F6 =[ @FC ?2EFC2= 82D [email protected] [email protected] [email protected] %FC<6J[ 4C62E:?8 😕 %FC<6J E96 =2C86DE 82D 9F3 [email protected] [email protected] \\ :7[ @7 [email protected][ @FC A2CE?6CD 2C6 :?E6C6DE65 😕 :E[” !FE:? [email protected]=5 2 |@[email protected] 6?6C8J [email protected]>]k^am

READ  Thompson ve Team USA oyunda altın alıyor

kamera~? %9FCD52J[ 96 D2:5 E96 9F3 [email protected]=5 96=A C68F=2E6 “[email protected]:E2?EQ AC:46D] (6 4 @ F = 5 62D: = J C68F = 2E6 WAC: 46DX 2E 2? C > 2 => 2C < 6E = 6G6 =[ H:[email protected] 2?J [email protected]=:E:42= @[email protected]?6D[” !FE:? D2:5]k^am

kAmtC5 @ 82? 5: 5? @[email protected]>>6? E AF3 =: 4 = J @? E96 AC @ A @ D2 = 3FE! FE:? ‘DA @ <6D> 2?[ s:>:ECJ !6D<@G D2:5 E92E %FC<6J 92D C624E65 [email protected]:E:G6=J [email protected] E96 :562] ~77:4:2 = [email protected]>[email protected]? ‘D @ 77: 46 4 @ F = 5? E: >> 65: 2E6 = J 36 C624965 7 @ C 4 @ >> 6? E]k^am

%FC<6J'D DE2E6\CF ne kadar? 6HD 286 4J 9 @ H6G6C[ [email protected] %FC<:D9 t?6C8J |:?:DE6C u2E:9 [email protected]?>6K 2D D2J:?8 @? (65?6D52J E92E :E H2D “[email protected]@ 62C=J [email protected] 2DD6DD” E96 [email protected]@D2=]k^am

kAm” %649?: 42 == J: E: DA @ DD: 3 = 6[” [email protected]=F p86?4J [email protected] [email protected]?>6K 2D E6==:?8 [email protected] 2E E96 D2>6 |@[email protected] 6?6C8J [email protected]>] [email protected] DF49:?E6C?2E:@?2 = [email protected];64ED[ E649?:42=[ [email protected]>>6C4:2= 2?5 =682= 6G2=F2E:@? 2?5 762D:3:=:EJ DEF5:6D ?665 [email protected] 36 [email protected]?5F4E65]”k^am

kAm% 96 FC <$ EC62>[ H9:49 92D [email protected] =:?6D H:E9 2 [email protected]= 42A24:EJ @7 b`]D3: ==: @? 4F3: 4>6E6CD A6C J62C[ H2D :?2F8FC2E65 😕 a_a_]k^am

kAm} p% ~ \> 6> %36C FC <6J[ H9:49 :D 56A6?5:?8 @? #FDD:2? 82D 2?5 [email protected]:D>[ 92D 4C:E:4:K65 |@[email protected]’D 24E:@?D :? &<C2:?6 3FE 92D [email protected] ;@:?65 &]$]2؟ 5 tFC @ A62؟ D2؟ 4E: @؟ D 282:؟ DE #FDD: 2]xE 92D> 2:? E2:? 65: ED 4 = @D6 E:6D H:E9 3 @E9 | @D4 @H2? 5 zJ: G 2? 5 A @ D: E: @?:? 8: ED6 = 7 2D 2 > 65: 2E @ C 36EH66? E96 EH @]s? <2C2 C646? E = J 96 = A65 3C @ < 6C < 6J 562 = D E92E 2 = = @ H65 & 6 8C2:? 6IA @ CED 2? 5 = 65 E @ 2AC: D @? 6C DH2A 36EH66? &

kAmp = E9 @ F89 #FDD: 2: D DE: == 4 @? G6J:? 8 82D E @ tFC @ A6 G: 2 &[ E96 2>@F?E :EVD 92D A=F>>6E65 5C2DE:42==J H:E9 E96 [email protected] q2=E:4 A:A6=:?6D @FE @7 [email protected]>>:DD:@?]k^am

kAm%96}@c5$EC62>a: A6 =:? 6? 6G6C 42>6 @? Aralık62>3642FD6 v6C>2? J 3 = @4<65:ED @A6C2E: @? ; FDE 367 @C6 #FDD: 2 = 2F? 4965: ED:? G2D: @? @ 7 &

READ  NHL, Alberta Savaşı da dahil olmak üzere Pazartesi günkü oyunları erteledi

kAm— k ^ Am

AM {:EG:? @G2 C6A @CE65 7C @>%2 ==:??[ [email protected]?:2]k^am

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.