Mayıs 31, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Putin, Türkiye’yi Avrupa’da bir gaz merkezine dönüştürmeyi önerdi | baba

Putin, Türkiye’yi Avrupa’da bir gaz merkezine dönüştürmeyi önerdi |  baba

Ankara, Türkiye (AFP) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü, Baltık’taki Kuzey Akımı boru hattı üzerinden Almanya’ya yapılan sevkiyatların durdurulmasının ardından Türkiye’yi Avrupa için bir gaz merkezine dönüştürme önerisini ikiye katladı.

Putin, Karadeniz’in altından geçen Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye’ye daha fazla gaz ihraç etme fikrini gündeme getirdi ve burada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan’daki bölgesel bir zirvenin oturum aralarında bir araya geldi.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAmxE’D E96 D64 @? 5 F? =: <6 = J 6؟ 6C8J AC @ A @ D2 = E92E! FE :؟ 92 د أ: E4965:؟ 2D> 2? J 52JD[ H:E9 tFC@A62? =6256CD 42==:?8 #FDD:2’D 4FED 😕 ?2EFC2= 82D 2 A@=:E:42= 3:5 E@ 5:G:56 E96> @G6C E96:C DFAA@CE 7@C &<C2:?6] xE’D 4C62E65 2? 6? 6C8J 4C: D: D 9625:? 8:? E @ H:? E6C E92E 92D 7F6 = 65:? 7 = 2E: @?[ 7@C465 D@>6 :?5FDEC:6D E@ 4FE AC@5F4E:@? 2?5 D6?E 9@>6 FE:=:EJ 3:==D D@2C:?8]k^am

Kamp 52J 62 J =: 6 J[ v6C>2?J C6;64E65 !FE:?’D AC@A@D2= E@ DE6A FA 82D 7=@HD E@ tFC@A6 G:2 2 =:?< @7 E96 }@C5 $EC62> a A:A6=:?6 F?56C E96 q2=E:4 $62 – 2 A:A6=:?6 E92E 92D ?6G6C 366? @A6C2E:@?2= – 56DA:E6 |@D4@H 4FEE:?8 @77 E96 A2C2==6= }@C5 $EC62> ` @G6C H92E :E 4=2:>65 H6C6 E649?:42= AC@3=6>D]k^am

kAm %96 #FDD: 2? = 6256C 7: CDE G @: 465 E96 AC @ A @ D2 = @? (65? 6D52J[ D2J:?8 E92E #FDD:2 4@F=5 :?4C62D6 E96 G@=F>6 @7 :ED 82D 6IA@CED E@ %FC<6J E9C@F89 E96 q=24< $62 A:A6=:?6[ EFC?:?8 E96 4@F?ECJ :?E@ 2 9F3 7@C 82D DFAA=:6D E@ tFC@A6]k^am

kAm” (6 4 @ F = 5]]]> 2 <6 E96> 2:? C @ FE6D 7 @ C E96 DFAA = J @ 7FC 7F6 =[ @FC ?2EFC2= 82D E@ tFC@A6 E9C@F89 %FC<6J[ 4C62E:?8 😕 %FC<6J E96 =2C86DE 82D 9F3 7@C tFC@A6 \\ :7[ @7 4@FCD6[ @FC A2CE?6CD 2C6 :?E6C6DE65 😕 :E[” !FE:? E@=5 2 |@D4@H 6?6C8J 7@CF>]k^am

READ  Suudi Şef Hatoon Madani, Arap dokunuşuyla Noel hindisini nasıl yarattı?

kamera~? %9FCD52J[ 96 D2:5 E96 9F3 4@F=5 96=A C68F=2E6 “6I@C3:E2?EQ AC:46D] (6 4 @ F = 5 62D: = J C68F = 2E6 WAC: 46DX 2E 2? C > 2 => 2C < 6E = 6G6 =[ H:E9@FE 2?J A@=:E:42= @G6CE@?6D[” !FE:? D2:5]k^am

kAmtC5 @ 82? 5: 5? @E4@>>6? E AF3 =: 4 = J @? E96 AC @ A @ D2 = 3FE! FE:? ‘DA @ <6D> 2?[ s:>:ECJ !6D<@G D2:5 E92E %FC<6J 92D C624E65 A@D:E:G6=J E@ E96 :562] ~77:4:2 = D7c@>tC5@82? ‘D @ 77: 46 4 @ F = 5? E: >> 65: 2E6 = J 36 C624965 7 @ C 4 @ >> 6? E]k^am

%FC<6J'D DE2E6\CF ne kadar? 6HD 286 4J 9 @ H6G6C[ BF@E65 %FC<:D9 t?6C8J |:?:DE6C u2E:9 s@?>6K 2D D2J:?8 @? (65?6D52J E92E :E H2D “E@@ 62C=J E@ 2DD6DD” E96 AC@A@D2=]k^am

kAm” %649?: 42 == J: E: DA @ DD: 3 = 6[” p?25@=F p86?4J BF@E65 s@?>6K 2D E6==:?8 C6A@CE6CD 2E E96 D2>6 |@D4@H 6?6C8J 7@CF>] u@C DF49:?E6C?2E:@?2 = AC@;64ED[ E649?:42=[ 4@>>6C4:2= 2?5 =682= 6G2=F2E:@? 2?5 762D:3:=:EJ DEF5:6D ?665 E@ 36 4@?5F4E65]”k^am

kAm% 96 FC <$ EC62>[ H9:49 92D EH@ =:?6D H:E9 2 E@E2= 42A24:EJ @7 b`]D3: ==: @? 4F3: 4>6E6CD A6C J62C[ H2D :?2F8FC2E65 😕 a_a_]k^am

kAm} p% ~ \> 6> %36C FC <6J[ H9:49 :D 56A6?5:?8 @? #FDD:2? 82D 2?5 E@FC:D>[ 92D 4C:E:4:K65 |@D4@H’D 24E:@?D :? &<C2:?6 3FE 92D ?@E ;@:?65 &]$]2؟ 5 tFC @ A62؟ D2؟ 4E: @؟ D 282:؟ DE #FDD: 2]xE 92D> 2:? E2:? 65: ED 4 = @D6 E:6D H:E9 3 @E9 | @D4 @H2? 5 zJ: G 2? 5 A @ D: E: @?:? 8: ED6 = 7 2D 2 > 65: 2E @ C 36EH66? E96 EH @]s? <2C2 C646? E = J 96 = A65 3C @ < 6C < 6J 562 = D E92E 2 = = @ H65 & 6 8C2:? 6IA @ CED 2? 5 = 65 E @ 2AC: D @? 6C DH2A 36EH66? &

kAmp = E9 @ F89 #FDD: 2: D DE: == 4 @? G6J:? 8 82D E @ tFC @ A6 G: 2 &[ E96 2>@F?E :EVD 92D A=F>>6E65 5C2DE:42==J H:E9 E96 EH@ q2=E:4 A:A6=:?6D @FE @7 4@>>:DD:@?]k^am

kAm%96}@c5$EC62>a: A6 =:? 6? 6G6C 42>6 @? Aralık62>3642FD6 v6C>2? J 3 = @4<65:ED @A6C2E: @? ; FDE 367 @C6 #FDD: 2 = 2F? 4965: ED:? G2D: @? @ 7 &

READ  Ohio hindi avcılarına iyi haber

kAm— k ^ Am

AM {:EG:? @G2 C6A @CE65 7C @>%2 ==:??[ tDE@?:2]k^am

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.