Mart 1, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Kısacası: Türkiye’de patent davaları

Kısacası: Türkiye’de patent davaları

Patentlerin kapsamı ve mülkiyeti

Korunabilir Buluş Türleri

Yazılım, çalışma yöntemleri ve tıbbi prosedürler dahil olmak üzere her türlü buluşu kapsayacak şekilde bir patent alınabilir mi?

Sınai Mülkiyet Kanunu’na (IPL) göre, aşağıdakiler buluş dışı kabul edilir:

 • Bilimsel keşifler ve teoriler.
 • matematiksel yöntemler
 • Zihinsel işleri yapmak, oyun oynamak ve iş yapmak için planlar, yöntemler ve kurallar;
 • Bilgisayar programları;
 • edebi, bilimsel ve estetik eserler veya yaratımlar; Ve
 • Bilgi teklifleri.

Aşağıdaki buluşlar patentlenemez:

 • kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı buluşlar;
 • mikrobiyolojik işlemler veya ürünleri hariç olmak üzere, bitki veya hayvan çeşitleri veya temel olarak bitki veya hayvanların üretimine yönelik biyolojik işlemlerle ilgili buluşlar;
 • İnsanlar veya hayvanlar üzerinde uygulanan teşhis yöntemleri ve cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri;
 • İnsan vücudu, gen dizisi veya kısmi dizisi de dahil olmak üzere elementlerinden birinin oluşumunun, gelişiminin ve keşfinin farklı aşamalarındadır; Ve
 • İnsan embriyolarının endüstriyel veya ticari amaçlarla kullanılması, aşağıdakiler için operasyonlar dahil:
  • İnsan klonlama.
  • insanların germ hattını veya genetik kimliğini değiştirmek; Ve
  • İnsanlara veya hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamadan hayvanların genetik kimliklerini, acı çekmelerine neden olabilecek şekilde değiştirin.

IPL’nin 82. Maddesi, çalışma yöntemlerinin veya bilgisayar programlarının icat olmadığını; Bu nedenle, yalnızca yazılım veya çalışma yöntemleri içeren buluşlar patentlenemez, aynı zamanda diğer patentlenebilir öğelerle birlikte çalışma yöntemleri veya bilgisayar yazılımı içeren buluşlar da patentlenebilir.

Patent sahipliği

Şirketin bir çalışanı, bağımsız bir yüklenici, birden fazla mucit veya bir ortak girişim tarafından yapılan bir buluşun patenti kime aittir? Patent sahipliği nasıl tescil edilir ve resmi olarak devredilir?

Buluş sahibi, kural olarak buluşu icat eden veya halefleridir. Buluş, birden fazla kişi tarafından veya bir ortak girişim yoluyla oluşturulmuşsa, buluş için patent başvurusu hakkı tüm buluş sahiplerine aittir.

Mucit gerçek bir kişi olmalıdır. Patent başvurusu hakkı üçüncü bir kişiye devredilebilir.

Buluş, şirket çalışanı tarafından yapılmışsa, öncelikle buluşun hizmet buluşu mu yoksa bağımsız buluş mu olduğunun belirlenmesi gerekir. Buluş, çalışanın kendi iş ilişkisinin bulunduğu şirket veya kamu kurumunda, çalışan tarafından üstlenilen görevler sonucunda veya çalışanın deneyimine ve çalışmasına dayalı olarak oluşturulmuşsa hizmet buluşudur. Bu kriterleri karşılamayan buluşlar bağımsız buluş olarak kabul edilir.

READ  Turkey Springs Trading Post, U-Haul Ağına katıldı

Çalışan, hizmet buluşlarını işverene bildirmek zorundadır. İşveren buluş üzerinde tam veya kısmi hak iddia edebilir. Buluştan doğan tüm haklar, işverenin buluşa ilişkin talebin tamamını çalışana buluşçuya bildirmesiyle işverene geçer. Bu durumda işletme sahibinin patent başvurusu yapması ve patent sahibi olması gerekir.

İşveren buluş üzerinde kısmi hak talep ederse, buluş ayrı bir buluş olur. Bu durumda işveren buluşu kısmi hak temelinde kullanabilir. Buluşun ayrı bir buluş haline gelmesi halinde çalışanın patent başvurusu yapma hakkı vardır.

Bağımsız yükleniciler çalışan olarak kabul edilmez; Bu nedenle, taraflar aksini kararlaştırmadıkça, patent başvurusu hakkı yüklenicilere aittir. Belirtildiği gibi, patent başvurusu hakkı devredilebilir.

Patentin resmi mülkiyet kaydı, başvuruda verilen bilgilere dayanılarak yapılır. Patentin mülkiyeti, yazılı olması ve noter tasdikli olması gereken bir devir sözleşmesi ile devredilir. Belge yabancı ofisler tarafından noter tasdikli ise, ayrıca bir apostil tarafından tasdik edilmelidir.

Belgelenmeyen devir sözleşmeleri geçersiz olacaktır. Görevin Sicil’e kaydedilmesi zorunlu değildir; Ancak Sicile kaydedilmeyen feragatlerden doğan haklar, iyiniyetle hareket eden üçüncü kişilere karşı talep edilemez. Bu nedenle, ödevleri kaydetmek şiddetle tavsiye edilir ve iyi bir uygulamadır.

Patent ofisi prosedürleri

Patentler ve maliyetler tablosu

Patent almak ne kadar sürer ve genellikle ne kadara mal olur?

Pürüzsüz prosedürde, başvurudan sonra bir patentin alınması yaklaşık 30 ila 36 ay sürer.

Maliyet 4000€ ile 6000€ arasında değişmektedir (resmi ücretler dahil). Bu maliyete uygulama formülasyonu dahil değildir.

Bir patent başvurusunun yapılmasından bir patentin verilmesine kadar olan toplam maliyetler ve zamanlama şunlara bağlıdır:

 • buluşun veya uygulamanın karmaşıklığı;
 • Bahsedilen önceki teknik belgelerinin sayısı; Ve
 • Sınav prosedürünün uzunluğu.

Hızlandırılmış Patent Kovuşturması

Patent davalarını hızlandırmak için herhangi bir prosedür var mı?

Fikri mülkiyet hukuku kapsamında patent davalarını hızlandırmak için özel prosedürler mevcut değildir; Ancak Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde Patent Takip Yolu (PPH) sistemi kurulmaktadır. Patent işleme hızlı yolu şu anda Japon Patent Ofisi ile İspanyol Patent ve Ticari Marka Ofisi arasında lider ofisler olarak uygulanmaktadır.

READ  Çip Krizi ve Vergi Reformu: Türkiye'nin 2022 Otomotiv Sektörü Görünümü

Patent başvurusu içeriği

Bir patent başvurusunda buluşla ilgili neler açıklanmalı veya açıklanmalıdır? Bir başvuruya nelerin dahil edileceğine karar verirken uyulması gereken belirli kurallar veya kaçınılması gereken tuzaklar var mı?

Başvuru, buluşu teknikte uzman bir kişi tarafından uygulanabilecek kadar açık ve eksiksiz bir şekilde açıklamalı veya tanımlamalıdır.

İddialar, buluşun açıklamasına dayanmalı ve açık ve gerekli olmalıdır. Talepler, buluşun açıklamasının kapsamadığı korumayı genişletemez. Buluşun özelliklerinin etkileri hakkında açık ve makul bilgiler, buluş basamağının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Önceki teknik açıklama yükümlülükleri

Bir mucit, önceki tekniği bir patent ofisi denetçisine açıklamalı mı?

Sınai Mülkiyet Yasasının (IPL) 75 (1) (c) Bölümü uyarınca, buluşun açıklaması, başvurunun incelenmesi ve araştırılması amacıyla patent sahibinin bilebileceği önceki teknik bilgilerini içermelidir.

Ek taleplerin takibi

Bir patent başvuru sahibi, daha önce yaptığı başvuruda açıklanan bir buluş için ek talepler yürütmek için bir veya daha fazla müteakip başvuruda bulunabilir mi? Varsa, hangi gereksinimler veya kısıtlamalar geçerlidir?

IPL’nin 123. Maddesi, ana patent başvurusu halen incelenirken başvuru sahibine ek taleplerde bulunmasına izin verir. Bu ek istemler, söz konusu buluşu mükemmelleştirmeli veya geliştirmeli ve ana patentin konusu ile uyumlu olmalıdır. Ek patent başvurusu, ana patent başvurusunun verildiğine dair belgenin yayınlanmasına kadar yapılabilir.

Patent Ofisi İtirazları

Patent ofisinin muhalefet kararına mahkemede itiraz etmek mümkün müdür?

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPTO) kararına, ihtilaflı kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde SKH’nin 100. maddesi uyarınca itiraz edilebilir. Bu muhalefet, TPTO Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendiriliyor.

Nihai TPTO kararı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ancak Ankara Hukuk Fikri Mülkiyet Mahkemelerinde iptal davası ile temyiz edilebilir.

Patentlere itiraz veya protesto

Patent ofisi, bir patentin verilmesine itiraz etmek için herhangi bir mekanizma sağlıyor mu?

Hibe sonrası itiraz prosedürleri IPL’de belirtilmiştir. Buna göre itiraz işlemleri, patent verilir verilmez başlar. Üçüncü kişiler, verilen patentin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde itirazda bulunabilirler. Muhalefet aşağıdaki gerekçelere dayanabilir:

 • Konu, patentlenebilirlik kriterlerinden yoksundur;
 • Patent, teknikte uzman bir kişinin onu pratikte uygulamasına olanak sağlamak için buluşun yeterli ayrıntısını açıklamamaktadır; Ve
 • Patentin konusu, başvurunun ilk versiyonunun kapsamını genişletmektedir.
READ  UNL Media'dan Ege Ünal, Türkiye'de sosyal medya pazarlamasını alt üst etti

buluşun önceliği

Patent ofisi, aynı buluş için farklı başvuru sahipleri arasındaki rüçhan anlaşmazlıklarını çözmek için herhangi bir mekanizma sağlıyor mu? Kimin önceliğe sahip olduğunu belirleyen faktörler nelerdir?

Patent başvurusu hakkı, buluşla ilgili olarak başvuruyu ilk yapan kişiye aittir (IPK Madde 109(3)). İki veya daha fazla kişinin birbirinden bağımsız olarak buluşu yapması halinde, önceki başvurunun yayımlanmış olması şartıyla, patent başvurusu hakkı ilk başvuruda bulunan kişiye aittir. Genel bir kural olarak, aksi kanıtlanmadıkça ilk başvuru sahibi patent başvurusunda bulunma hakkı olarak kabul edilir.

Başvuru sahibinin patent başvurusunda bulunma hakkının olmadığı TPTO’da ileri sürülemez; Ancak, patentin gerçek sahibi olduğunu iddia eden kişi, ilgili fikri mülkiyet mahkemelerinde patent sahibine dava açabilir.

Patent Değişikliği ve Yeniden İnceleme

Patent ofisi bir patenti değiştirmek, yeniden incelemek veya iptal etmek için prosedürler sağlıyor mu? Mahkeme, dava sırasında patent taleplerini değiştirebilir mi?

Patent başvuruları, başvuru sırasında veya itiraz üzerine, başvurunun kapsamını aşmamak kaydıyla değiştirilebilir.

Bir patent başvurusu yapıldığında, TPTO, patent uygunluk kriterleri karşılanıyorsa patenti verir. TPTO, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerini karşılamadığını tespit ederse, başvuru sahibine taleplerini değiştirmesi veya TPTO’nun raporuna itiraz etmesi için iki ay verilir. TPTO, başvuranın itirazlarını veya değişikliklerini değerlendirecek ve TPTO’nun önceki kararına uyması halinde, başvurana ikinci bir itiraz veya değişiklik turu sunması için iki ay daha süre tanınacaktır. TPTO’nun bu konudaki bir sonraki kararı kesindir.

Ayrıca, patentin verilmesi sonrası itiraz prosedürü sırasında, patent sahibi itirazın bildirilmesinden itibaren üç ay içinde değişiklik başvurusunda bulunabilir. TPTO itirazı inceledikten sonra patenti geçersiz kılabilir, itirazı reddedebilir veya daha fazla değişiklik talep edebilir.

Mahkeme, patent istemlerini değiştiremez.

Patent Süresi

Patent koruma süresi nasıl belirlenir?

Maksimum koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

Hukuk tarihi

sağda

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu tarihi veriniz.

17 Mart 2021.