Mayıs 30, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Dış Mekan: Başarılı Bir Türkiye Avı Gezisinde Bir Arkadaşla Birlikte Olmak Doyum Vericidir | Spor Dalları

Dış Mekan: Başarılı Bir Türkiye Avı Gezisinde Bir Arkadaşla Birlikte Olmak Doyum Vericidir |  Spor Dalları

Bir hindi av gezisinde birine rehberlik etmeye çalışan herkes, gidip bir hindi almanın çok daha kolay olduğunu bilir.

Bu sayfa javascript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Bunu tarayıcınızın ayarlarından yapın lütfen.

kAmq2D:42 == j[ :E’D 6IA@?6?E:2==J 62D:6C[ 3FE E92E 5@6D?’E >62? E96 D2E:D724E:@? BF@E:6?E 😀 6G6?[ 3642FD6 :E’D H2J >@C6 D2E:D7J:?8 E@ 96=A D@>6@?6 6=D6 36 DF446DD7F= — 2?5 D@>6E:>6D :E 42? 36 ;FDE A=2:? >6>@C23=6] u:CDE=6E’D 6I2>:? 6 D @ > 6 AC @ 3 = 6 > 2D: 4 9F? ED]k^Am

kAm |DE? 6H EFC <6J 9F؟ E6CD C62 == J 5 @؟ 'E 36 =: 6G6: E H96؟ E96J'C6 E @ = 5؟ @ EE @> @ G6 2E2 == 3642FD6 EFC <6JD 56E64E> @G6>6? EH: E9 2>2K:? 8 AC @ 7:4:6? 4J]| 2J36: E’D? 6CG @ FD6? 6C8J[ 3FE >@DE ?6H3:6D 5@ >@G6[ 2?5 :E’D 2=>@DE 2=H2JD 2E E96 HC@?8 E:>6 — ?@E E92E E96C6’D C62==J 6G6C 2 C:89E E:>6 E@ >@G6 H96? 9F?E:?8 EFC<6JD]k^am

kAmp 76H J62CD 324<>J7C:6? 5! 2E 2D < 65 7 @ C 96 = A:? 86EE:? 8 9: D 7: CDE EFC < 6J]p? @ E96C 7C: 6? 5 H2D <:؟ 5 6؟ @ F89 E @ = 6E FD 9F؟ E 9: D 72C> E92E>C? 😕 8[ 2?5 H96? H6 >6E 369:?5 E96 32C? 2 92=7\9@FC 367@C6 =682= D9@@E:?8 E:>6[ E96 4@?G6CD2E:@? 46?E6C65 @? 36:?8 C625J :7 2 3:C5 42>6 😕 2?5 ?@E >@G:?8 F?=6DD 5:C64E65 E@]k^am

kAm ~ FC 7: CDE 6? 4 @F? E6C92AA6? 65; FDE27E6C7=J\5@H? H96 mı? 2 5646? EE@>D? F4 <:؟ @؟ FC D6EFA 2E E96 6586 @ 7 2 D> 2 == 75 A = @ E]} @ 564 @ JD H6C6:? @ = G65[ 3FE =@ED @7 42==:?8 H2D ?66565 2D 2? 6?E:46>6?E E@ 2=>@DE 86E E96 56D:C65 C6DF=E]k^am

kAmxE EFC’si? 65FE @ E @? =J362 => @DE3642FD6[ H9:=6 E96 8@33=6C 5:5 D?62< 😕 H:E9:? C2?86[ !2E H2D :?E6?E=J 7@4FD65 @? =@@<:?8 😕 E96 @AA@D:E6 5:C64E:@? — H9:49 92AA6?65 E@ 36 E96 5:C64E:@? E96 E@> 925 =2DE 8@33=65 7C@> 367@C6 96 4:C4=65 E@ D?62< :?] |:5\> @C?:? 8 7 @ F? 5! 2E9F? < 6C65 5 @ H? 282:? DE2 = 2C86@2<; FDE D9 @ CE @ 7 E96 4C6DE @ 7 2? 62C3J9: ==[ 2?5 EFC<6JD 925 366? 8@33=:?8 :?E6C>:EE6?E=J 2== >@C?:?8[ 3FE :8?@C:?8 2== @7 @FC 42==:?8 F?E:= E96 E@> @FE :? 7C@?E DE2CE65 E@ 6IAC6DD 2? :?E6C6DE]k^am

kAm%9:D3:C5 H2D567:?:E6=J:? E6C6DE65 2? 5! 2E H2D =<:? 8:? E96 C: 89E 5: C64E: @?[ 3FE 96 H2D D@ 6I4:E65 96 4@F=5?’E 9@=5 9:D D9@E8F? DE625J] tG6? H96 mı? 96 AB: 65 32 = 2? 4:? 8: E@? 9: d

kAm%92E>@G6>6? E 925 E @ 36 ?E: 4623 = 6 E @ E96 3: C5[ A6C92AD >6D>6C:K:?8 9:>[ 3642FD6 96 DECFEE65 324< 2?5 7@CE9[ 5CF>>:?8 2== E96 H9:=6[ 7@C 2 8@@5 cd >:?FE6D ;FDE 2E E96 6586 @7 D9@@E:?8 C2?86] p7E6C E9C@H:? 8 6G6CJ EJA6 @ 7 42 ==:? E96 2CD6? 2 = 2E E96 @ > H: E9 @ FE = FC: ? 8 9:>:? 2? J4 = @D6C[ 6G6?EF2==J 96 =@DE :?E6C6DE 2?5 H2=<65 @77]k^am

kamera~? E96 H2JFE:? = 2E6>C?:? 8[ 2?@E96C 8@33=6C C6DA@?565 E@ @FC 42==D[ 3FE ;FDE H96? :E D66>65 96 >:89E 36 86EE:?8 4=@D6 6?@F89 E@ 36 D66?[ 96 D9FE FA] ~7 4 @ FCD6 E9: DE: >6! 2Ç 7:? 2 == J 96 = 5 9: D D9 @ E8F? DE625: 6°C[ 2?5 96 H2D =@@<:?8 😕 E96 C:89E 5:C64E:@? — 2?5 >@DE :>A@CE2?E=J[ 96 H2D ?@E >@G:?8] %96>C?:? 8 H2D 46CE2:? =J6I4:E:? 8[ 2?5 6G6? E9@F89 E96 9F?E H2D?’E DF446DD7F= D@ 72C 2D E2<:?8 2 3:C5[ !2E =62C?65 D6G6C2= G6CJ :>A@CE2?E E9:?8D 23@FE EFC<6JD 2?5 EFC<6J 9F?E:?8[ D@ :E C62==J H2D 2 DF446DD7F= 52J]k^am

kAm %96 7: CDE E: >6 x 6G6C9F? E65H:E9>J7C:6? 5s @ F8 s2G: D H2D 7 @ C 72 == EFC <6J> 2? J J62CD 28 @]s @ F8 H2D 2C496CJ 9F? E:? 8; FDE 367 @ C6DF? 5 @ H? E96?: 89E 367 @ C6:? 2 H5 = @E? 62C 9:D9 @ FD6 H96? 2D > 2 == 7 = @ 4 < @ 7 3: C5D 7 = 6H FA 2? 5 CDE65 4 = @d63j]k^am

kAmw6 42 == 65 > 6[ 2?5 H6 D6E FA H6== 367@C6 52H? D=:89E=J FA9:== 7C@> E96 C@@DE =@42E:@? 2?5 H2:E65] ~46: E8 @ E2 =: EE = 6 =: 89E[ 3FE DE:== ?@E BF:E6 =:89E 6?@F89 7@C 7=J\5@H?[ x =6E =@@D6 H:E9 2 4@FA=6 @7 D@7E EC66 J6=AD]k^am

kAmx 5:5? ‘E 92G6 E @ 42 == 282:?[ 7@C 2D D@@? 2D E96 3:C5D DE2CE65 E@ 7=J 5@H? D6G6C2= ;2<6D 962565 C:89E E@H2C5 FD] s @ F8 D2E C: 89E:? 7C @? E @ 7 > 6 2 5 5C @ AA65 E96 7: CDE; 2 <6 E92E 42> 6:? C2? 86]k^am

kAmxE H2D 2 A6C764E 9F? Ei EFC < 6JD H96C6 E96J D9 @ F = 5 36[ C6DA@?5:?8 2D E96J D9@F=5 2?5 2 92CG6DE H:E9 @?6 D9@E] xE C2C6 = J92AA6? DD @ 62D: = J]k^Am

kAm | J>DE C646? E@AA@CEF?: EJ E@D: EH: E9 2 7C: 6? 5 H9 @ H2D EFC’de <6J 9F؟ E:؟ 8 @ 44FCC65 = 2DE DAC:؟ 8: ؟ u = @ C: 52]xE EFC؟ 65FE E @ 36 3 @ E9 E96>DE > 6 > @ C23 = 6 2D H6 == 2D E96 > DE DF446DD7F =]k^Am

kAm | J7C:6? 5 s @ J = 6 s: 6EK H2D 27E6C 9: D ~ D46 @ = 2 E @ 7: ?: D9 9: D vC2? $5 = 2>@? EFC < 6JD]w6 925 9F? E65 E96D6 = @? 8 \ = 68865 EFC <6JD 7 @ FC AC6G:FD E:> 6D H:E9? @DF446DD[ 3FE x 9@A65 E@ 36 9:D 8@@5 =F4< 492C>]k^am

kAmxEEC?:? 8]qJ>: 5 \> @ C?:? 8> J9F? E925 DF446DD7F == J6? 565[ D@ p?56C A:4<65 >6 FA 2?5 x H6?E 2?5 D2E H:E9 s@J=6 😕 9:D 3=:?5 @G6C=@@<:?8 2 ?:46 7@@5 A=@E]k^am

$kAm@>6 EFC <6JD 925> @ G65 2C @ F? 5 E96564 @ JD[ 3FE ?@ 8@33=6CD 925 J6E 2AA62C65] xE H2D h_568C66D2? 5 s @ J = 6925 =: E 2 4 : 82C E @ H2C5 @ 77 E96>DBF: E @ 6D]tG6? EF2 == J[ 27E6C D:EE:?8 😕 E96 3=:?5 2 4@FA=6 @7 9@FCD[ x DE2CE65 E@ ?@5 @77]k^am

Ne kadar %96? s @ J = 86? E = J? F5865>J <؟ 66[ 2?5 H96? x =@@<65 FA[ E96C6 H2D 2 3:8 E@> DECFEE:?8 9:D H2J :?E@ E96 564@JD] s @ J = 6925 9: D 8F؟ FA 2؟ 5 H2D @؟ E96 3: C5[ 2?5 H96? 96 DBF66K65 E96 EC:886C[ 9:D BF6DE H2D @G6C] xE H2D 2 AC: G: = 686 E @ 36 23 = 6 E @ D92C6 DF49 2 DA64: 2 => @> 6? EH: E9 DF49 2 DA64: 2 = 7C: 6? 5]k^Am

kamw2CG6DE:? 8 2 EFC <6J: D 2 = @ E @ 7 7F؟]$ 92C:؟ 8 E96> @> 6? EH: E9 D@ > 6 @? 6 6 = D6 42? 36 6G6? > @ C6 C6H2C5:? 8]k^am

READ  Kadınlar Dünya Kupası 2023: Avustralya ve Yeni Zelanda için takımlar, program, fikstürler, maçlar ve fikstürler | futbol haberleri