Mayıs 30, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Dış Mekan: Başarılı Bir Türkiye Avı Gezisinde Bir Arkadaşla Birlikte Olmak Doyum Vericidir | Spor Dalları

Bir hindi av gezisinde birine rehberlik etmeye çalışan herkes, gidip bir hindi almanın çok daha kolay olduğunu bilir.

Bu sayfa javascript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Bunu tarayıcınızın ayarlarından yapın lütfen.

kAmq2D:42 == j[ :E’D 6IA@?6?E:2==J 62D:6C[ 3FE E92E [email protected]?’E >62? E96 D2E:D724E:@? [email protected]:6?E 😀 6G6?[ 3642FD6 :E’D H2J >@C6 D2E:D7J:?8 E@ 96=A D@>6@?6 6=D6 36 DF446DD7F= — 2?5 D@>6E:>6D :E 42? 36 ;FDE A=2:? >6>@C23=6] u:CDE=6E’D 6I2>:? 6 D @ > 6 AC @ 3 = 6 > 2D: 4 9F? ED]k^Am

kAm |DE? 6H EFC <6J 9F؟ E6CD C62 == J 5 @؟ 'E 36 =: 6G6: E H96؟ E96J'C6 E @ = 5؟ @ EE @> @ G6 2E2 == 3642FD6 EFC <6JD 56E64E> @G6>6? EH: E9 2>2K:? 8 AC @ 7:4:6? 4J]| 2J36: E’D? 6CG @ FD6? 6C8J[ 3FE >@DE ?6H3:6D 5@ >@G6[ 2?5 :E’D 2=>@DE 2=H2JD 2E E96 HC@?8 E:>6 — [email protected] E92E E96C6’D C62==J 6G6C 2 C:89E E:>6 E@ >@G6 H96? 9F?E:?8 EFC<6JD]k^am

kAmp 76H J62CD 324<>J7C:6? 5! 2E 2D < 65 7 @ C 96 = A:? 86EE:? 8 9: D 7: CDE EFC < 6J]p? @ E96C 7C: 6? 5 H2D <:؟ 5 6؟ @ F89 E @ = 6E FD 9F؟ E 9: D 72C> E92E>C? 😕 8[ 2?5 H96? H6 >6E 369:?5 E96 32C? 2 92=7\[email protected] [email protected] =682= D9@@E:?8 E:>6[ E96 4@?G6CD2E:@? 46?E6C65 @? 36:?8 C625J :7 2 3:C5 42>6 😕 2?5 [email protected] >@G:?8 F?=6DD 5:C64E65 E@]k^am

kAm ~ FC 7: CDE 6? 4 @F? E6C92AA6? 65; FDE27E6C7=J\[email protected]? H96 mı? 2 5646? EE@>D? F4 <:؟ @؟ FC D6EFA 2E E96 6586 @ 7 2 D> 2 == 75 A = @ E]} @ 564 @ JD H6C6:? @ = G65[ 3FE [email protected] @7 42==:?8 H2D ?66565 2D 2? 6?E:46>6?E E@ 2=>@DE 86E E96 56D:C65 C6DF=E]k^am

kAmxE EFC’si? 65FE @ E @? =J362 => @DE3642FD6[ H9:=6 E96 [email protected]=6C 5:5 D?62< 😕 H:E9:? C2?86[ !2E H2D :?E6?E=J [email protected] @? =@@<:?8 😕 E96 @[email protected]:E6 5:C64E:@? — H9:49 92AA6?65 E@ 36 E96 5:C64E:@? E96 E@> 925 =2DE [email protected]=65 7C@> [email protected] 96 4:C4=65 E@ D?62< :?] |:5\> @C?:? 8 7 @ F? 5! 2E9F? < 6C65 5 @ H? 282:? DE2 = [email protected]<; FDE D9 @ CE @ 7 E96 4C6DE @ 7 2? 62C3J9: ==[ 2?5 EFC<6JD 925 366? [email protected]=:?8 :?E6C>:EE6?E=J 2== >@C?:?8[ 3FE :[email protected]:?8 2== @7 @FC 42==:?8 F?E:= E96 E@> @FE :? 7C@?E DE2CE65 E@ 6IAC6DD 2? :?E6C6DE]k^am

kAm%9:D3:C5 H2D567:?:E6=J:? E6C6DE65 2? 5! 2E H2D =<:? 8:? E96 C: 89E 5: C64E: @?[ 3FE 96 H2D D@ 6I4:E65 96 [email protected]=5?’E 9@=5 9:D [email protected]? DE625J] tG6? H96 mı? 96 AB: 65 32 = 2? 4:? 8: E@? 9: d

kAm%92E>@G6>6? E 925 E @ 36 ?E: 4623 = 6 E @ E96 3: C5[ A6C92AD >6D>6C:K:?8 9:>[ 3642FD6 96 DECFEE65 324< 2?5 [email protected][ 5CF>>:?8 2== E96 H9:=6[ [email protected] 2 8@@5 cd >:?FE6D ;FDE 2E E96 6586 @7 D9@@E:?8 C2?86] p7E6C [email protected]:? 8 6G6CJ EJA6 @ 7 42 ==:? E96 2CD6? 2 = 2E E96 @ > H: E9 @ FE = FC: ? 8 9:>:? 2? J4 = @D6C[ 6G6?EF2==J 96 [email protected] :?E6C6DE 2?5 H2=<65 @77]k^am

kamera~? E96 H2JFE:? = 2E6>C?:? 8[ [email protected] [email protected]=6C C6DA@?565 E@ @FC 42==D[ 3FE ;FDE H96? :E D66>65 96 >:89E 36 86EE:?8 [email protected] [email protected] E@ 36 D66?[ 96 D9FE FA] ~7 4 @ FCD6 E9: DE: >6! 2Ç 7:? 2 == J 96 = 5 9: D D9 @ E8F? DE625: 6°C[ 2?5 96 H2D =@@<:?8 😕 E96 C:89E 5:C64E:@? — 2?5 >@DE :>[email protected]?E=J[ 96 H2D [email protected] >@G:?8] %96>C?:? 8 H2D 46CE2:? =J6I4:E:? 8[ 2?5 6G6? [email protected] E96 9F?E H2D?’E DF446DD7F= D@ 72C 2D E2<:?8 2 3:C5[ !2E =62C?65 D6G6C2= G6CJ :>[email protected]?E E9:?8D [email protected] EFC<6JD 2?5 EFC<6J 9F?E:?8[ D@ :E C62==J H2D 2 DF446DD7F= 52J]k^am

kAm %96 7: CDE E: >6 x 6G6C9F? E65H:E9>J7C:6? 5s @ F8 s2G: D H2D 7 @ C 72 == EFC <6J> 2? J J62CD 28 @]s @ F8 H2D 2C496CJ 9F? E:? 8; FDE 367 @ C6DF? 5 @ H? E96?: 89E 367 @ C6:? 2 H5 = @E? 62C 9:D9 @ FD6 H96? 2D > 2 == 7 = @ 4 < @ 7 3: C5D 7 = 6H FA 2? 5 CDE65 4 = @d63j]k^am

kAmw6 42 == 65 > 6[ 2?5 H6 D6E FA H6== [email protected] 52H? D=:89E=J FA9:== 7C@> E96 C@@DE [email protected]:@? 2?5 H2:E65] ~46: E8 @ E2 =: EE = 6 =: 89E[ 3FE DE:== [email protected] BF:E6 =:89E [email protected] [email protected] 7=J\[email protected]?[ x =6E =@@D6 H:E9 2 [email protected]=6 @7 [email protected] EC66 J6=AD]k^am

kAmx 5:5? ‘E 92G6 E @ 42 == 282:?[ [email protected] 2D D@@? 2D E96 3:C5D DE2CE65 E@ 7=J [email protected]? D6G6C2= ;2<6D 962565 C:89E [email protected] FD] s @ F8 D2E C: 89E:? 7C @? E @ 7 > 6 2 5 5C @ AA65 E96 7: CDE; 2 <6 E92E 42> 6:? C2? 86]k^am

kAmxE H2D 2 A6C764E 9F? Ei EFC < 6JD H96C6 E96J D9 @ F = 5 36[ C6DA@?5:?8 2D E96J [email protected]=5 2?5 2 92CG6DE H:E9 @?6 [email protected]] xE C2C6 = J92AA6? DD @ 62D: = J]k^Am

kAm | J>DE C646? [email protected]@CEF?: EJ [email protected]: EH: E9 2 7C: 6? 5 H9 @ H2D EFC’de <6J 9F؟ E:؟ 8 @ 44FCC65 = 2DE DAC:؟ 8: ؟ u = @ C: 52]xE EFC؟ 65FE E @ 36 3 @ E9 E96>DE > 6 > @ C23 = 6 2D H6 == 2D E96 > DE DF446DD7F =]k^Am

kAm | J7C:6? 5 s @ J = 6 s: 6EK H2D 27E6C 9: D ~ D46 @ = 2 E @ 7: ?: D9 9: D vC2? $5 = 2>@? EFC < 6JD]w6 925 9F? E65 E96D6 = @? 8 \ = 68865 EFC <6JD 7 @ FC AC6G:FD E:> 6D H:E9? @DF446DD[ 3FE x [email protected] E@ 36 9:D 8@@5 =F4< 492C>]k^am

kAmxEEC?:? 8]qJ>: 5 \> @ C?:? 8> J9F? E925 DF446DD7F == J6? 565[ D@ p?56C A:4<65 >6 FA 2?5 x H6?E 2?5 D2E H:E9 [email protected]=6 😕 9:D 3=:?5 @G6C=@@<:?8 2 ?:46 7@@5 [email protected]]k^am

$kAm@>6 EFC <6JD 925> @ G65 2C @ F? 5 E96564 @ JD[ 3FE ?@ [email protected]=6CD 925 J6E 2AA62C65] xE H2D h_568C66D2? 5 s @ J = 6925 =: E 2 4 : 82C E @ H2C5 @ 77 E96>DBF: E @ 6D]tG6? EF2 == J[ 27E6C D:EE:?8 😕 E96 3=:?5 2 [email protected]=6 @7 [email protected][ x DE2CE65 E@ [email protected] @77]k^am

Ne kadar %96? s @ J = 86? E = J? F5865>J <؟ 66[ 2?5 H96? x =@@<65 FA[ E96C6 H2D 2 3:8 E@> DECFEE:?8 9:D H2J :?E@ E96 [email protected]] s @ J = 6925 9: D 8F؟ FA 2؟ 5 H2D @؟ E96 3: C5[ 2?5 H96? 96 DBF66K65 E96 EC:886C[ 9:D BF6DE H2D @G6C] xE H2D 2 AC: G: = 686 E @ 36 23 = 6 E @ D92C6 DF49 2 DA64: 2 => @> 6? EH: E9 DF49 2 DA64: 2 = 7C: 6? 5]k^Am

kamw2CG6DE:? 8 2 EFC <6J: D 2 = @ E @ 7 7F؟]$ 92C:؟ 8 E96> @> 6? EH: E9 D@ > 6 @? 6 6 = D6 42? 36 6G6? > @ C6 C6H2C5:? 8]k^am

READ  Türkiye'de Curling, Kanada'da yarışan öğretmenlerden oluşan bir ekip sayesinde hız kazanıyor