Eylül 21, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye ve Libya tartışmalı deniz sınırı anlaşmasına olan bağlılıklarını yeniledi İş

Pazartesi günü, yeni Libya geçici hükümetinin başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ve Kıbrıs’ı kızdıran tartışmalı bir denizcilik anlaşmasına olan bağlılıklarını yineledi.

Bu sayfa javascript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarınızda yapın lütfen.

kAm $ A62 <:؟ 8 7 @ == @ H:؟ 8 2> 66E:? 8:? s? <2C2 H: E9 {: 3J2؟ ! C:> 6 |:?: DE6C p35F = w2>: 5 s36: 329[ tC5@82? A=65865 E@ DFAA@CE E@ {:3J2VD F?:EJ[ :ED C64@?DECF4E:@? 2?5 :ED >:=:E2CJ] % FC <6J H @ F = 5 2 = D @ 36 D6? 5:? 8 'd_[___ r~'xs`h G244:?6 5@D6D 2?5 H6== 2D >2?286 2 A2?56>:4 9@DA:E2= :? %C:A@=: E@ 96=A E96 }@CE9 p7C:42? 4@F?ECJ 32EE=6 :ED @FE3C62<[ tC5@82? D2:5]K ^ am

Ben {: 3J2’D:? E6C:> 8 @ G6C?> 6? E.[ H9:49 E@@< A@H6C =2DE >@?E9[ 😀 >62?E E@ 3C:?8 E@86E96C 2 4@F?ECJ E92E 92D 366? E@C? 2A2CE 3J 4:G:= H2C 7@C ?62C=J 2 564256] xE: D 2 = D @ 2:> DE @ DE66C E9C @ F89 2 86? 6C2 = 6 = 64E: @? @? s64]ac]k ^ am

% Kaç FC <6J 92D 366؟ 4 = @ D6 = J:؟ G @ = G65:؟ {: 3J2[ 324<:?8 E96 &]}] C64 @ 8؟: K65 v @ G6C؟> 6? E @ 7} 2E: @? 2 = p44 @ C5 Wv} pX[ 32D65 😕 E96 42A:E2= %C:A@=: E92E 4@?EC@==65 E96 H6DE[ 282:?DE E96 {:3J2? }2E:@?2= pC>J W{}pX[ 32D65 😕 q6?892K: E92E 4@?EC@==65 E96 62DE] % FC <6J D6؟ E>: =: E2CJ DFAA =: 6D 2? 5 7: 89E6CD E @ {: 3J2[ 96=A:?8 E@ E:=E E96 32=2?46 @7 A@H6C 😕 72G@C @7 E96 %C:A@=: 8@G6C?>6?E]K ^ am

kAm% FC <6J 2 = D @ D: 8-665 2؟ 28C66> 6? EH: E9 E96% C: A @ =: 32D65 8 @ G6C?> 6? E 56 = 😕 62E:? 8 E96> 2C: E:> 6 3 @ F? 52C: 6D 36EH66? E96 EH @ 4 @ F? EC: 6D 😕 E96 | 65: E6CC2? 62 mi?[ EC:886C:?8 AC@E6DED 7C@> vC6646 2?5 rJACFD] q @ E9 4 @ F? EC: 6D 56? F 465 E96 28C66> 6? E[ D2J:?8 E: H2D 2 D6C:@FD 3C6249 @7 :?E6C?2E:@?2= =2H E92E 5:DC682C565 E96 C:89ED @7 @E96C 62DE6C? |65:E6CC2?62? 4@F?EC:6D]K ^ am

READ  Afrika Uluslar Kupası 2021: Kamerun'daki turnuva için takımlar

kAm “% 96> 6> @ C2? 5F> @ 7 F? 56CDE2? 5:? 8 4 @? 46C ?: 8E96> 2C: E:> 6; FC: D5: 4E: @? 😕 E96 | 65: E6CC2? 62 mi? E92E H6 D: 8-65 H: E9FC? 6: 893 @ C ​​{: 3J2[ 92D D64FC65 E96 :?E6C6DE 2?5 7FEFC6 @7 3@E9 4@F?EC:6D[” tC5@82? D2:5]K ^ am

kAms36: 329[ H9@ 92D 366? ECJ:?8 E@ DEC:<6 2 32=2?46 36EH66? %FC<6J 2?5 vC6646 7@==@H:?8 pE96?D’ 4@?46C?D @G6C E96 >2C:E:>6 562=[ 2=D@ D2:5 E96 562= D6CG6D 3@E9 %FC<6J 2?5 {:3J2VD ?2E:@?2= :?E6C6DED] B6 25565 @ Hjoshua06[ E92E :E H2D :>A@CE2?E E@ DE2CE 2 5:2=@8F6 E92E H@F=5 E2<6 :?E@ 244@F?E 2== :?G@=G65 A2CE:6DV :?E6C6DED]K ^ am

kAm! C6G: @ FD = J.[ s36:329 92D D2:5 9:D 8@G6C?>6?E 😀 H:==:?8 E@ 6DE23=:D9 2 ;@:?E {:3J2?vC66< 4@>>:EE66 E@ C6DF>6 ?68@E:2E:@?D E@ D6E E96 D62 3@F?52CJ 36EH66? E96 EH@ 4@F?EC:6D 2?5 56>2C42E6 2? 6I4=FD:G6 64@?@>:4 K@?6 7@C @:= 2?5 82D 5C:==:?8 C:89ED]K ^ am

kAmtC5 @ 82? 2 – 5 s36: 329[ H9@ H2D 244@>A2?:65 3J 2 =2C86 56=682E:@?[ @G6CD2H E96 D:8?:?8 @7 7:G6 28C66>6?ED[ :?4=F5:?8 4@?46C?:?8 E96 4@?DECF4E:@? @7 6=64EC:4:EJ A=2?ED 😕 {:3J2]K ^ am

kAm% 96 EH @ 4 @ F? EC: 6D 2 = D @ 28C665 E @ E2 <6 DE6AD E @ 724: =: E2E6 E96 C6EFC? @% 7 FC <: D9 4 @> A2?: 6D E @ 4> A = 6E6 DE2 == 65 AC @; 64ED:? E96 @: = C: 49} @ CE9 p7C: 42? ? 2E: @?[ tC5@82? D2:5]K ^ am

ÖÖ {: 3J2 H2D A = F? 865:? E @ 492 @ D H96? 2} p% ~ 324 <65 FAC: D:؟ 8:؟ a_`` E @ AA = 65 = @؟ 8E:> 6 CF = 6C | @ 2 >> 2C v25927:[ H9@ H2D =2E6C <:==65] % 96 4 @ F? ECJ H2D:? C646? E J62CD DA =: E 36EH66? C: G2 = 62DE 2? 5 H6DE 32D65> 25:?: DEC2E: @? D.[ 6249 324<65 3J 5:776C6?E 2C>65 8C@FAD 2?5 7@C6:8? 8@G6C?>6?ED]K ^ am

Telif Hakkı 2021 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.