Aralık 6, 2021

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye: Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Oy Hakları – Şirketler/Ticaret Hukuku

Türkiye: Türkiye: Anonim şirketlerde hissedarların oy hakları

Bu makaleyi yazdırmak için tek ihtiyacınız olan Mondaq.com’a kaydolmak veya oturum açmak.

I.Giriş

Türk Ticaret Kanununa göre (“TCK”), pay sahiplerinin anonim şirketlerde belirli hakları vardır. Pay sahiplerinin TTK’ya göre hakları şunlardır: genel kurula katılma hakkı, oy hakkı, bilgi ve inceleme hakkı, özel denetçi atanmasını isteme hakkı, yeni pay alma rüçhan hakkı temettü (temettü) hakkı, dönem için faiz talep etme hakkı Hazırlama, tasfiye sonucu kalan bakiyenin dağıtılmasını talep etme hakkı ve sermaye artırımından iç kaynaklardan pay alınması. Bu yazımızda Türkiye’de anonim şirketlerde pay sahiplerinin oy hakları üzerinde durulacaktır.

İkincisi. Pay sahiplerinin oy hakları

TTK’nın 435. maddesi uyarınca, kanun veya tüzük ile belirlenen paylar için asgari taahhüt tutarının ödenmesiyle oy hakkı doğar. Diğer bir deyişle, pay sahiplerinin sermayeyi ödeme yükümlülüğü, oy hakkı elde etmeleri için yeterli olmayacaktır.

TTK’ya göre oy hakkının genel kurulda pay sahipleri tarafından kullanılması zorunludur. Elektronik Ticaret Kanunu’nun 434. maddesi uyarınca pay sahipleri, payların bu konuda imtiyazları olmadıkça, paylarının toplam itibari değeri oranında oy haklarını Genel Kurul’da kullanırlar.

Bu umumi toplantı, fiziki veya elektronik umumi toplantı şeklinde gerçekleşebilir. Genel kurul toplantısına hissedarın kendisi veya belirleyeceği bir temsilcisi katılabilir ve oy hakkını kullanabilir. Vekil, genel kurul toplantısına pay sahibi adına katılacaksa, vekil tarafından vekil olarak görevlendirildiğine dair vekaletname verilmesi zorunludur.

TTK m. 434/2’ye göre her pay sahibi, tek paya sahip olsa dahi en az bir oy hakkına sahiptir. Ancak, bir pay sahibinin birden fazla paya sahip olması durumunda oy hakları anonim şirket esas sözleşmesi ile sınırlandırılabilir.

READ  Yerel nüfus için yaklaşık 28.000 yeni iş yaratmak için okulların suistimal edilmesi

Üçüncü. Oy hakkının reddi

Elektronik Ticaret Kanunu’nun 436. maddesi uyarınca, bir pay sahibi, kendisi, karısı, torunları, ortak oldukları şahıs şirketi, kontrolleri altındaki anonim şirketler veya herhangi bir kişisel iş veya işleme ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz. Herhangi bir yargı kurumunda dava veya sıkı. Ayrıca TTK’nın 436/2 maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve yönetim için imzaya yetkili kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin kararlarda paylarından doğan oy haklarını kullanamazlar.

Dördüncüsü. çözüm

Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerin hissedarlarına belirli haklar vermektedir. Bu haklardan biri de oy kullanma hakkıdır. E-Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahiplerinin Genel Kurul’da oy haklarını kullanmaları zorunludur. Pay sahipleri oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanabilirler. Her pay sahibi, tek paya sahip olsa dahi en az bir oy hakkına sahiptir. Ancak pay sahiplerinin TTK’da oy haklarını kullanamayacakları durumlar da düzenlenmiştir.

Bu makalenin içeriği, konuya genel bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzman tavsiyesi alınması tavsiye edilir.

Hakkında popüler yazılar: Türkiye’den Şirketler / Ticaret Hukuku

Ticari Anlaşmazlıklar – Yeni Ne Var?

Avukatlar PDT

İngiltere ve Galler mahkemelerinden önemli ticari dava gelişmelerine ilişkin aylık özetimizin ilk baskısına hoş geldiniz, sizi ticari meseleler ters gittiğinde öğrenme noktaları konusunda güncel tutuyor.