Aralık 6, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Avrupa mahkemesi, Türkiye’nin Kavala kararına uymadığını söyledi | baba

Avrupa’nın en yüksek mahkemesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önde gelen bir Türk işadamını hapishaneden derhal serbest bırakma kararına uymadığını söyledi.

Merkezi Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2019 yılında Türkiye’nin Osman Kavala’nın özgürlük hakkını ihlal ettiğine karar vererek, tutukluluğunun ve aleyhindeki davaların onu susturmak için kullanıldığını ve aslında Türkiye’deki sivil topluma ürkütücü bir mesaj gönderdiğini söyledi. Derhal serbest bırakılmasına ilişkin karar Mayıs 2020’de kesinleşti.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAm%96r@F? 4: = @7 tfc @ a6 = 2f? 4965:? 7C:? 86 > 6? E AC @ 465FC6D 282:? DE%FC <6J 7 @ C C67FD:؟ 8 E @ 23 : 56 3J: ED CF = :؟ 8]| @؟ 52J'D CF = :؟ 8: D E96 = 2E6DE DE6A:؟ E96 = 6؟ 8E9J:؟ 7C:؟ 86> 6? E AC @ 46DD 3J E96 r @ F? 4: = @7 tFC @ A6[ 2 cf\>6>36C 3=@4 E92E FA9@=5D 9F>2? C:89ED[ 2?5 4@F=5 =625 E@ E96 DFDA6?D:@? @7 %FC<6J’D G@E:?8 C:89ED @C >6>36CD9:A 😕 E96 @C82?:K2E:@?]k^am

kAm %96 4: G: = C: 89ED 24E: G: DE H2D D6? E6? 465 E @ =: 76:? AC: D@? H: E9 @ FE A2C @ = 6:? pAC: = 27E6C E96 4 @FCE 7 @F? 5 9:> 8F: = EJ @ 7 2EE6> AE:? 8 E @ G6CE9C @ H E96 8 @ G6C? > 6? EH: E9 E96 > 2DD AC @ E6DED:? a_`b]$6G6? @ E96CD H6C6 4 @? G: 4E65 2? 5; 2: = 65 7 @ C 2 == 6865 = J 2: 5:? 8 E96 2EE6 > AE]z2G2 = 2 92D > 2:? E2:? 65 9 :D:?? @ 46? 46]k^am

kAmwF>2? C: 89ED 8C @ FAD D2J z2G2 = 2[ ec[ H2D AC@D64FE65 H:E9 7=:>DJ 6G:56?46 2?5 E92E E96 42D6 😀 A@=:E:42==J >@E:G2E65] z2G2 = 2: D E96 7 @ F? 56C @ 7 2? @? AC @ 7: E @ C82?: K2E: @?[ p?25@=F zF=EFC[ H9:49 7@4FD6D @? 4F=EFC2= 2?5 2CE:DE:4 AC@;64ED AC@>@E:?8 A6246 2?5 5:2=@8F6]k^am

kAm% 92E G6C5: 4E 42 > 6 27E6C 2? @E96C4 @FCE24BF: EE65 z2G2 = 2:? u63CF2CJ a_a_]w6 H2D 6IA64E65 E @ 36 C6 = 62D65 7C @ > AC: D @? H96C6 96 H2D 96 = 5 D:? 46~4e@36c a_`f:? AC6 \ EC: 2 = 56E6? E: @? 3FE H2D:? DE625 C6 \ 2CC6DE65 @? @E96C 492C86D]%96 tFC @A62? 4 @FCE D2: 5 E96? 6H 492C86D 5: 5?E 4 @? E2:? 2? JDF3DE2? E: 2 = 724ED]k^am

READ  2021-22 gazileri Golden State Şampiyonası'nda ne zaman oynayacak?

kAm | @? 52J’D CF =:? 8 2 = D @ C56C65% Fc < 6J E @ A2J z2G2 = 2 f[d__ 6FC@D WSf[e__X]k^am

kAmyF =: 2 w2 == 2E p>? 6DEJ x? E6C? 2E: @? 2 = ‘DtFC @A6@77:46 D2:5i’ %9:DCF =:?8 D92>6D %FC<6J'D 2FE9 @C:E:6D]Qk^Am

kAm” %@52J’D CF =:?8 =2JD 32C6 J6E 282:?E96 72:=FC6@7 E968@G6C?>6?EE@23:56 3J2=682== J 3:?5 😕 8 @3 =: 82E: @?]%FC <6J'D 4 @؟ E:؟ F:؟ 8:؟ 24E: @؟ 4 @> @F? 5D E96 68C68:FD DF776C:? 8 @ 7 ~ D > 2? z2G2 = 2 2 5 9: D 72 >: = J.[Q D96 25565]k^am

kAm%FC <: D9! C6D: 56؟ E # 646A٪ 2JJ: A tC5 @ 82؟ 92D 244FD65 z2G2 = 2[ @7 36:?8 E96 “%FC<:D9 3C2?49” @7 3:==:@?2:C6 &]$]A9: = 2؟ E9C @ A: DE v6 @ C86 $ @ C @ D[ H9@> E96 %FC<:D9 =6256C 2==686D 92D 366? 369:?5 :?DFCC64E:@?D :? >2?J 4@F?EC:6D] w6 92D E9C62E6؟ 65 E @ 6IA6 = (6DE6C؟ 6؟ G @ JD 7 @ C> 655 =:? 8: ?%FC <6J'D:? E6C? 2 = 2772: CD]k^Am

kAmtC5 @ 82? 92D 2 = D @ 5: D>: DD65 E96:? 7C:? 86 > 6? E AC @ 46DD[ D2J:?8 %FC<6J H@F=5 ?@E “C64@8?:K6 E9@D6 H9@ 5@ ?@E C64@8?:K6 @FC 4@FCED]”k^am

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.